اطلاعیه افشاگری شماره 2مردم ایران میدانند که اقامت شاه در آمریکا برای این کشور اهمیت فوق العاده ای دارد و بیماری او بهانه ای بیش نیست؛ زیرا سرمایه داری غرب و خصوصاً آمریکا ٬ از یک سو با سرمایه شاه و وابستگانش (دستمایه رنجبران ایران) جان تازه ای می گیرد و از دیگر سو با حمایت از او بقیه دست نشاندگان و مزدورانش را در سراسر جهان مطمئن به حامیِ باوفا می کند.
بدین قرار پس از فرار شاه معلوم بود که آمریکا سرانجام او راخواهدپذیرفت ومسلم بود که در این راه به کلیه حیله ها و دسیسه ها متوسل خواهد شد تازمینه را برای پذیرش فردی که در هر عرف و قانونی ٬دزد وجانی وخائن وآدمکش شناخته شده است آماده کند تادودشمن قسم خورده اسلام ومسلمین مانندقبل ازانقلاب ٬ بعد از آن هم در کناریکدیگر به مبارزه وتوطئه علیه مردم قهرمان ماادامه دهند. اما اراده خلق کبیرایران که دربازوان پرتوان فرزندان رزمنده ودراندیشه بلندرهبر بزرگش٬امام خمینی ٬ تبلوریافته بود نقشه پلید ”شیاطین“ را چونان همیشه نقش بر آب کرد.
مطابق اسناد مکشوفه از این جاسوسخانه در اوایل مرداد ماه امسال مکاتبات مهمی پیرامون پذیرفتن شاه از جانب آمریکا انجام شده است و دولت آمریکا مترصد یافتن بهترین موقعیت جهت تحقق این امر بوده است که در این باره عین سند به دست آمده ارائه می گردد.
( محرمانه. فقط چشمها دوم اوت 1979 ) مطابق 11 مرداد 1358
محترماً
ال. بروس لین جن
مسئول امور
سفارت آمریکا  تهران
بروس عزیز:
بالاخره موفق شدم تلگرام ارسالی شما را راجع به همان موضوعی که ضمیمه است ٬ ببینم.
اندیشه هایتان را بسیارپسندیدم و با آنهاموافقم البته با کمی اختلاف درجزئیات افکارمان مطابقت دارد.
کاغذ من درمورددرخواست نیوسام و بادستورالعمل اکیدی که هیچ کس جزافرادمورداعتماد و پیترحق باز کردن ندارند ٬ آماده شده بود. پس خواهش می کنم کاملاً مراقب من باش. ارادتمند
هنری پرشت
راهنما
دفتر امور ایران
محرمانه. فقط چشمها
محرمانه.حساس
نقشه برای آمدن شاه به آمریکا ) ایالات متحده )
این ورقه شامل بعضی نکات مهم است که در طراحی برنامه ما در مورد تمایل شاه به آمدن به ایالات
متحده باید در نظر گرفته شود.
ما معتقدیم که سه سؤال جامع مطرح است:
4 􀀕 اسناد لانه جاسوسی آمریکا
چه اوضاع و احوال جدیدی می تواند تغییر سیاست دولت ایالات متحده را بجا معرفی کند.
چه شرایطی قبل از ورود شاه به اینجا از او خواسته شود.
چه ترتیباتی برای تأمین حفاظت پرسنل سفارتخانه داده شود.
 - 1 اوضاع Ùˆ احوال جدید
دولت موقت ایران برنامه ای برای تعیین یک قانون اساسی جدید و انتخابات دولت بعدی ترتیب داده است.اگراین برنامه به طورمعمولی دنبال شودکه احتمال آن نمی رودانتخابات مجلس خبرگان روزسوم اوت (مطابق با 12 مرداد) انجام می شود. این مجلس کارش را ظرف یک ماه خاتمه خواهد داد.
پیش نویس قانون اساسی ٬که خبرگان بررسی خواهندنمود ٬درشهریور به رفراندم عمومی گذاشته می شود
و انتخابات رئیس جمهوری و مجلس تا اکتبر صورت می گیرد. به علت تقدمی که دولت فعلی برای به قدرت رساندن یک دولت مقتدر و قانونی است ٬ مامعتقدیم که دولت موقت ایران و خمینی هر کوششی را جهت پیشرفت طرحهای فوق ٬ مطابق برنامه خواهند نمود. حتی با تمام تأخیرات غیرقابل اجتناب ٬ این برنامه تا پایان سال 79 عملی خواهد شد.
وقتی Ú©Ù‡ این کار انجام شد Ù¬ ما به دولت جدید اطلاع خواهیم داد Ú©Ù‡ مایلیم مواردی را Ú©Ù‡ قبلاً  نتیجه گیری شده ٬موردبررسی دوباره قرارداده وتصفیه حساب کنیم.یکی ازاین مواردموقعیت شاه است.
ما Ù…ÛŒ توانیم به دولت اطلاع دهیم Ú©Ù‡ در مقابل فشارهای شدید در مورد آمدن شاه به آمریکا مقاومت کرده ایم Ù¬ چون نمی خواسته ایم مسایل بغرنج تازه ای برای دولت موقت ایران پیش بیاید یا تلاشهای ما در جهت ایجادروابط نوینی دچار اشکال شود. حالا Ú©Ù‡ دولت جدید Ùˆ باثباتی تشکیل شده وموردتأییدقرار گرفته Ù¬ مقتضی است اجازه ورود شاه به آمریکا داده شود.دولت ایران این را نخواهدپسندید ولی بهتر است Ú©Ù‡ راجع به مسئله چندان سر وصدایی نشود.این بحث بادولت جدیدایران پس از 2  3 هفته Ú©Ù‡ ازتشکیل آن گذشت Ù¬ یعنی چند روز قبل از ورود شاه به آمریکا انجام خواهد شد. در این میان ما باید شروع کنیم تا آمادگی لازم را به ایرانیها بدهیم Ú©Ù‡ در مورد ورود شاه Ù¬ ما تحت فشارهای شدیدبوده ایم. فشارهایی Ú©Ù‡ به رغم سیاست درهای بازمان تحمل کرده ایم. اگر کار قانون اساسی انجام نشود Ùˆ تشنج در ایران افزایش یابد Ù¬ Ùˆ اگر هیچ دورنمایی Ú©Ù‡ به سر Ùˆ سامان گرفتن اوضاع بینجامد. به وجود نیاید Ù¬ ممکن است جدالهایی برای پذیرفتن شاه Ú©Ù‡ به هر حال گام غیرقابل اجتنابی در برابر ماست Ù¬ به وجود آید. اما باید ابتدا میزان خطرات Ùˆ موقعیت کاملاً مورد بررسی قرار گیرد.
در صورت تحقق هر یک از این حالات Ù¬ ما باید سیاست خود را در مورد شاه قبل از ژانویه به جهت مثبتی تغییر دهیم. اگر این نقشه اجرا شود Ù¬ احتمالاً عاقلانه به نظر نمی رسد Ú©Ù‡ موضوع در یک دایره بسته ( شاخه عملیات) منتشر شود. شاید به بعضی اشخاص متنفذ بیرون این دایره لازم باشد اطلاع داده شود به نحوی Ú©Ù‡ فشار حاصله از این تغییر کاهش یابد. همچنین در این مورد بحثی با اعضای کنگره خواهیم داشت تا نشان دهیم Ú©Ù‡ ما سعی کرده ایم Ùˆ امیدوار بوده ایم Ú©Ù‡ مسئله را بطور موفقیت آمیز حل کنیم. این اقدامی است Ú©Ù‡ فشارها را درجهت  برای مثال اعلام قطعنامه ای از جانب کنگره به دولت برای دادن اجازه ورود به شاه  کاهش Ù…ÛŒ دهد. به هر حال این عمل احتمال افشای مذاکراتی را Ú©Ù‡ با دولت موقت ایران خواهیم داشت Ù¬ قبل از اینکه آماده باشیم Ù¬ افزایش Ù…ÛŒ دهد.
2  - شرایط
اساساً در توضیح موقعیت ما به ایرانیها ٬ اگر شاه بخواهد از تاج و تخت شاهی خانواده اش صرف نظر
کند کمک بسیار مؤثری خواهد بود.معتقدیم که احتمال انجام این امر بشدت کم است ولی این ایده را از
طریق واسطه های قابل اطمینان می شود بااو مطرح کرد و اگر شاه قبول نکرددیگر هیچ بهانه ای برای متهم کردن دولت آمریکادردست نخواهدداشت. اگر شاه از کنارهگیری امتناع کنددیگر هیچ شکی برای انکار ایرانیان در رابطه با موضع خودمان باقی نخواهیم گذاشت باید این مسئله را برای اذهان عمومی کاملاً
روشن کنیم که هر گونه ادعای خانواده وی نسبت به سلطنت بی اعتبارخواهدبودوبعدبطورخصوصی این
مطلب را با شاه و دوستانش روشن خواهیم کرد که ما هیچ اقدام ضد انقلابی را که ناقض قوانین دولت
آمریکا یا سیاست مرسوم در رابطه با فعالیتهای سیاسی و اشخاصی که ویزای موقت دریافت می کنند
باشد ٬ تحمل نمی کنیم.
 - 3 امنیتی
حدس می زنیم که پرسنل سفارت آمریکا نسبت به بهار امسال کمتر مورد تهدید قرار دارند. از قرار
معلوم احتمال چنین تهدیداتی با نزدیک شدن به آخر سال کاهش می یابد. معهذا خطر گروگان گیری باقی می ماند. نباید هیچ حرکتی در جهت قبول شاه تا زمانی که نتوانسته ایم یک نیروی محافظ مؤثر و اساسی برای سفارت تهیه کنیم انجام دهیم. ثانیاً وقتی اجازه ورود شاه صادر شود باید گارد امنیتی آمریکایی اسم رمز) را از هر نوع خطر تا برطرف ) (KEY) اضافی برای سفارت در نظر بگیریم تا پرسنل طراز اول شدن دوره مخاطره آمیز حفظ نماییم. قبل از هر گونه اقدام لازم است جزئیات بیشتری در مورد مناسبات قانونی و امنیتی کنگره در دست داشته باشیم.
این اسناد و ترجمه آن را در فوق آوردیم تا قضاوت را در کم و کیف توطئه ”شیاطین“ به عهده شما بگذاریم. لازم به تذکراست که کلیه تأکیدها(خط کشی)در اصل سند و به وسیله مسئولِ ”دفترامورایران“ در وزارت امور خارجه آمریکا (واشنگتن) صورت گرفته است.
دانشجویان مسلمان پیرو خط امام

چاپ                       ارسال براي دوست

نظرات كاربران
نام

ايميل
نظر

 

مسئولیت محتوا و مواضع مندرج در مقالات بر عهده نویسندگان بوده و درج آنها در این پایگاه به مفهوم تأیید آن نمی باشد. Copyright © second-revolution.ir, All Rights Reserved